Reading

Essentie: Iedereen bezit het vermogen om waar te nemen. Tijdens de readingopleiding leer je bewust gebruik te maken van de verschillende antennes waarmee je informatie oppikt (bijvoorbeeld weten, voelen, horen, zien, ruiken) en dit in woorden te benoemen.
De ervaring leert dat onze readingopleiding een intensief reflectieproces is, waarin je steeds meer contact maakt met je innerlijk potentieel. De opleiding duurt 2 jaar.

De huidige readinggroep heeft les op woensdagavond. Voor readers die eerder een opleiding hebben gevolgd is het mogelijk om aan te haken voor verbreding en verdieping. Vraag naar de voorwaarden.

Er start een nieuwe groep in september 2020. Interesse? Neem contact met ons op.

Readingopleiding

Vertrekpunt

Tijdens de basisopleiding en de healing opleiding is ervaring opgedaan met energie, hoe energie werkt en op welke manier je je energie kunt hanteren in relatie tot een ander. Door o.a. je healingenergie teleren gebruiken en inzetten, heeft het bewustzijn over hetgeen je energetisch oppikt zich al aangediend. Deze basis vormt het uitgangspunt van de readingopleiding. Tijdens de readingopleiding leer je te benoemen wat je energetisch waarneemt, op een zodanige manier dat de ander dit ook kan horen en ontvangen. Door je waarneming te delen leer je deze steeds meer op waarde te schatten en erop te vertrouwen.

Ontmoeting

Een reading is een wezenlijke ontmoeting tussen minimaal 2 personen. Om deze ontmoeting vorm te kunnen geven is de houding van de reader van groot belang. Dit vraagt persoonlijke ontmoeting en reflectie als vertrekpunt. Er wordt veel aandacht besteed aan het ‘neutraal waarnemen’. Dat betekent dat je leert over en je steeds meer bewust wordt van oordelen, projecties en valkuilen. Het gevolg is dat het contact met jezelf zich verdiept en je helder blijft over wat er bij de ander hoort. Een effect hiervan is ook dat je bewustzijn opbouwt over hoe je verbindingen aangaat en onderhoudt.

Om bewustzijn te hebben en te houden over het ontvangen van een reading, worden tijdens de lessen readings uitgewisseld. Je open stellen voor het ontvangen van een reading (gelezen worden) is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Omdat iedere ontmoeting die je hebt ook iets van jezelf weerspiegelt, leer je een reading ook te gebruiken om inzicht te krijgen in je eigen proces en er wat mee te doen. Ook op die manier vergroot je je bewustzijn. Daarnaast ontwikkel je meer vertrouwen in je intuïtie.

Opbouw en inhouden van de opleiding

Tijdens het eerste jaar leer je de basisonderdelen van een reading: roosreading, chakrareading en aurareading. Gaandeweg leer je hoe je tijdens een reading onderscheid kunt maken tussen wat van de ander is en wat de ander jou spiegelt. Je leert om samen te werken tijdens een reading en je eigen ruimte en inbreng te beheren. Ook worden in de loop van het eerste jaar specifieke thema’s behandeld. Je kunt hierbij denken aan: relaties, familiebanden, energiestroom in het lichaam, vrouwelijke en mannelijke energie.

In het tweede jaar gaat het erom meer en meer je identiteit als reader en je readingkwaliteiten te ontwikkelen. Thema’s die in dit jaar aan de orde komen zijn: de kunst van creëren, contracten, aardse en kosmische verbindingen.

Gedurende de hele opleiding staat je eigen ontwikkeling centraal. Alle behandelde thema’s onderzoek je in relatie tot jezelf, zodat je je meer bewust bent van je eigen oordelen en zodoende steeds meer in staat bent om neutraal en vanuit je hart te lezen. Je leest steeds duidelijker vanuit het bewustzijn over jezelf en de verbinding met je lichaam. De ontwikkeling die je ervaart en de manier waarop je die ontwikkeling richting geeft beschrijf je met enige regelmaat, waardoor je bewustzijn zich versterkt.

In een aantal weekends besteden we specifiek aandacht aan: family sculpture (de energie van je familie), sound & the sexual energy, ontwikkelingsstadia en energie (body reading), reading en kernreflectie. Voor een toelichting op deze specifieke thema’s: zie betreffende pagina’s.

Docenten

De readingopleiding wordt verzorgd door een team van docenten. Zij verzorgen de lessen, supervisie en energy-checks. Alle docenten die binnen de readingopleiding werken zijn ervaren in het geven van readings en het werken met groepen. Iedere docent brengt ook haar/ zijn eigen ervaring en specialisaties in, zodat er een verscheidenheid aan kwaliteiten ingezet wordt.


Toelating tot de readingopleiding

Om deel te kunnen nemen aan de readingopleiding zoals OmZin die verzorgt is het voorwaardelijk om de basisopleiding en de healingopleiding te hebben gevolgd. Met geïnteresseerden in de healingopleiding die niet hebben deelgenomen aan de healingopleiding binnen OmZin, vindt in ieder geval een gesprek met de directie van OmZin plaats.

Praktisch

De readingopleiding duurt 2 jaar en kent:
*100 lessen, verdeeld over een avond in de week en een aantal hele (zater-)dagen
*4 themaweekends, verdeeld over beide jaren
*Deelname aan open dagen/avonden om praktijkervaring op te doen
*Energychecks om de voortgang in kaart te brengen
*Deelname aan maandelijks feedbackbijeenkomsten met medestudenten
*Thuis aandacht besteden aan energie stromen en persoonlijk proces

Kosten

De readingopleiding kost in totaal € 5.000,=.
Deelnemers betalen € 400,= inschrijfgeld en 23 maandelijkse termijnen van € 200,=.

Opbrengst

Aan het eind van de readingopleiding ben je in staat om zelfstandig een reading te geven, waarbij je aandacht kunt besteden aan de belangrijkste aspecten van het energiesysteem. Tevens ben je in staat om jouw specifieke identiteit en kwaliteiten als reader te benoemen. Bij afronding van de readingopleiding reiken we een certificaat uit.

Planning: de volgende readinggroep start in september 2019.Voor informatie en voorlichting, neem contact met ons op.

Door je eigen ruimte helder te hebben nodig je de ander uit dit ook te doen

 

Ik wil mij aanmelden

   

Terug naar aanbod

"Wel eens een steentje in het water gegooid? Als je de kern raakt ontstaat een beweging van binnen naar buiten."
Er is een verlangen de beweging telkens opnieuw aan te zetten. De omgeving kan niet anders dan reageren.